event image event image

Konferencja Transformator'2011, 1-3 czerwca 2011 r., Toruń

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej po raz trzeci było organizatorem międzynarodowej konferencji "Transformator’11". Konferencja odbyła się w dniach 1 - 3 czerwca 2011 roku, w Toruniu.

Rangę tego spotkania podkreśla uczestnictwo w nim ponad osiemdziesięcioosobowej grupy specjalistów z dziedziny transformatorów z kraju i liczna 20-osobowa grupa specjalistów z zagranicy. Pojawili się goście z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Węgier, Belgii, Francji, Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej a nawet z Meksyku, Kanady Brazylii i USA co niewątpliwie świadczy o interesującej tematyce konferencji, a także o  zainteresowaniu osób z zewnątrz "polskim" podejściem do niektórych zagadnień techniki transformatorowej. O poziomie konferencji świadczy również fakt, że po raz kolejny odbyła się ona pod patronatem CIGRE.

Przyjęta, na pierwszej zorganizowanej w 2007 przez PTPiREE konferencji "Transformator", zasada tłumaczenia symultanicznego wszystkich wystąpień, dała możliwość pokonania bariery językowej i śledzenia ze zrozumieniem każdego referatu. Ma to szczególne znaczenie podczas dyskusji, która jak zwykle jest forum wymiany poglądów i udzielania wyjaśnień w przypadku pojawiających się wątpliwości.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Biura PTPiREE Pana Andrzeja Pazdy, który po powitaniu uczestników zwrócił uwagę na mały jubileusz związany z Konferencją "Transformator". Wątek ten podtrzymał także, w swym przemówieniu, były Prezes ENERGA-OPERATOR Odział w Toruniu Pan Roman Kuczkowski a uzupełnienie o 60-letniej już historii spotkań środowiska transformatorowego pojawiło się także w końcowym podsumowaniu konferencji. 

Przypomniano, że konferencje transformatorowe w Polsce mają długą i bogatą historię. Pierwsza, odnotowana w kronikach w 1951r. i druga w 1958r. były wielkimi konferencjami krajowymi z udziałem gości zagranicznych, zorganizowanymi w Łodzi pod przewodnictwem profesora Eugeniusza Jezierskiego, twórcy polskiej szkoły transformatorowej. Później drobniejsze jednodniowe konferencje organizowane były także w Łodzi przez Politechnikę Łódzką oraz Eltę. W latach sześćdziesiątych dokonano rozdzielenia tematyki konferencji. Wyodrębniły się zagadnienia obejmujące eksploatację, wytwarzanie i remonty transformatorów i tę tematykę pod nazwą "Transformator" przejął Oddział Bydgoski SEP oraz Oddział Gliwicki SEP wraz z Energopomiarem. Były to zjazdy organizowane nieregularnie a ich celem była wymiana doświadczeń, analiza problemów eksploatacyjnych, dyskusja dotycząca uszkodzeń i zakłóceń występujących podczas użytkowania transformatorów. Tematyka ta została zaakceptowana przez środowisko specjalistów transformatorowych. Lata siedemdziesiąte przyniosły konferencjom, organizowanym przez Oddział Gliwicki a następnie Bydgoski przy współudziale innych Oddziałów SEP wyraźną krystalizację tematyki. Charakter konferencji stał się naukowo techniczny wiążąc doskonale wywody teoretyczne z doświadczeniem praktycznym. Materiały konferencyjne można było bezsprzecznie uznać za  materiały źródłowe. Te właśnie cechy konferencji  "Transformator"  ustaliły się i są zachowane do dzisiaj.

Przekształcenie się konferencji z krajowej na międzynarodową wskazuje na znaczenie tematyki i potrzebę szerokich kontaktów między transformatorowcami – zarówno użytkownikami, jak i wytwórcami i remontowcami.

Konferencja "Transformator" niezależnie od referatów indywidualnych powinna być jednocześnie pewnym odzwierciedleniem prac prowadzonych na świecie, mamy tu na myśli przede wszystkim dokumenty CIGRE. Jeden z referatów, może właśnie referat generalny powinien ujmować w sposób syntetyczny ostatnie osiągnięcia. Takie postępowanie pozwoli  na stworzenie podstaw do dyskusji na kolejnych konferencjach. W przypadku ostatniej konferencji był to referat przedstawiony w panelu dyskusyjnym przez Pana Petera Wereliusa pt. "Problemy zawilgocenia izolacji transformatorów w pracach CIGRE".

W trakcie konferencji przedstawiono 23 referaty, w tym 10 z zagranicy, podzielonych według tematyki najbardziej zbliżonej do naturalnych problemów związanych z utrzymaniem transformatorów. Były to: eksploatacja i diagnostyka, monitoring transformatorów, oleje transformatorowe. Pojawił się także interesujący temat teoretyczny- badania modelowe.

Referaty na obecnej konferencji pozwalają stwierdzić, że ciągła i zautomatyzowana kontrola wyładowań niezupełnych występujących w transformatorze oraz w izolatorach przepustowych WN, umożliwia dobrze prognozowaną eksploatację dużych jednostek. Informacje, jak zmieniają się poszczególne parametry transformatora w toku eksploatacji i kiedy wskazują na zagrożenie wewnętrzne ułatwiają diagnostykę, mają wielką wagę dla wszystkich użytkowników.

Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie poruszanych w referatach zagadnień dotyczących oleju transformatorowego. Nowe idee dotyczące materiałów elektroizolacyjnych, nowe trendy badawcze tych materiałów, potężne narzędzia badawcze ujęte programami komputerowymi pozwalają przypuszczać, że zarówno sam transformator jak i ci, którzy się zajmują transformatorami mogą liczyć na ciekawą pracę w dalszej przyszłości.

Trzeba pamiętać, że cały szereg doświadczeń eksploatacyjnych może docierać do wytwórcy poprzez wnioski z konferencji i że jest to miejsce, które pozwala mu zastanowić się nad modernizacją swych rozwiązań. Zagadnienie konkurencyjności między wytwórcami, powstawanie wielkich koncernów w coraz większym stopniu stawia na piedestale czas realizacji zamówień, łączny koszt zakupu i eksploatacji, realny "czas życia", niezawodność i eliminację punktów słabych powodujących ich obniżanie. Te elementy stają się podstawami walki konkurencyjnej.

Należy też wspomnieć, że konferencji towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów urządzeń do diagnostyki, monitorowania transformatorów itp. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszymi ofertami takich firm jak: GPH Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne "BEZPOL" Sp.J., SERGI France, HAEFELY SERVICE CONSULTING, EnerTest testery i diagnostyka Sp. z o.o., ORGREZ a.s., PUH "POLTRADE" s.c., HYDAC Sp. z o.o.

Organizatorzy zdając sobie sprawę, że konferencja umożliwia bezpośrednie kontakty między specjalistami, co jest nie mniej ważne niż zgromadzenie ciekawych materiałów starali się je ułatwić zarówno przez stworzenie pola do dyskusji jak i na płaszczyźnie towarzyskiej w możliwie najlepszej oprawie.

Na koniec dziękując wszystkim autorom artykułów, prelegentom, prowadzącym poszczególne sesje, wystawcom a w sposób szczególny uczestnikom konferencji z zagranicy i z Polski chcielibyśmy już teraz zaprosić na kolejną konferencję w podobnym gronie za dwa lata. Otrzymane słowa uznania będą dla nas zachętą do dalszego lepszego działania.